Πιστοποίηση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων για τα αναψυκτικά Νέκταρ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΕ_078254 FSMS_GR

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO 9001: 2015 και ISO 22000: 2005, από τον Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βασική αρχή και δέσμευση της ‘Nèktar Αφοι Γ. Κουρτίδη Α.Ε.’ είναι η διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής των προϊόντων της, με την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από το σχεδιασμό και τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι τη διανομή και τη μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών.

Η επιχείρηση θέτει τους ακόλουθους στόχους για την ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων της:

•    Την ικανοποίηση των πελατών της και τη διασφάλιση της υγείας τους.

•    Την τήρηση των προδιαγεγραμμένων χαρακτηριστικών για τα προϊόντα της κι την παραγωγή τους κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

•    Τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας των προϊόντων της, με την εξέλιξη και τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και εξοπλισμού, της οργάνωσης και της ποιότητας του management.

Η Διοίκηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δεσμεύεται να:

•    Διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν σε σχέση με τα προϊόντα, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να μην προκαλούν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.

•    Παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων.

•    Καθορίζει ετήσιους στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της.

•    Διασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με προμηθευτές και υπεργολάβους, πελάτες ή καταναλωτές, υγειονομικές και άλλες δημόσιες αρχές, σχετικά με θέματα που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

•    Διασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό για τις συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων.

•    Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος και των τμημάτων της επιχείρησης.

•    Διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις σε προγραμματισμένα τακτά διαστήματα για να επιβεβαιώνει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος, αλλά και επανεξετάζει το Σύστημα στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του, αλλά και η βελτίωσή του.

•    Εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποιητική αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται, ακόμα και όταν το τελικό προϊόν έχει έρθει στη κατοχή του πελάτη.

Όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων αυτών με τη συμβολή τους στη σωστή τήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, που εφαρμόζει η ‘Nèktar Αφοι Γ. Κουρτίδη Α.Ε.’.

Η ποιότητα είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και αποτέλεσμα καλής συνεργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο